close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego

Sołectwo to jednostka pomocnicza gminy.  Obszar oraz zakres działania sołectw na terenie naszej gminy i ich organów określa rada gminy w statutach sołectw.

W Gminie Ryczywół mamy 14 sołectw: Dąbrówka Ludomska, Gorzewo, Gościejewko, Lipa, Łopiszewo, Ninino, Piotrowo, Radom, Ryczywół, Skrzetusz, Tłukawy, Wiardunki i Zawady. Niektóre ze sołectw obejmują więcej niż jedną miejscowość.

Dane kontaktowe sołtysów zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys, wspierany w swych działaniach przez członków Rady sołeckiej.

W naszej gminie sołectwa mają do dyspozycji fundusz sołecki. Co roku, do 30 września, mieszkańcy każdego sołectwa biorą udział w zebraniu wiejskim, podczas którego podejmują decyzję o tym, na co przeznaczą środki ze swojego funduszu w nadchodzącym roku. Możliwy zakres jest bardzo szeroki – obejmuje wszystkie zadania własne Gminy (określa je artykuł 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczane na realizację zadań własnych gminy wymienionych w art. 7 Ustawy o Samorządnie Gminnym.

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3.a)  działalności w zakresie telekomunikacji;

4)  lokalnego transportu zbiorowego;

5)  ochrony zdrowia;

6)  pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

7)  gminnego budownictwa mieszkaniowego;

8)  edukacji publicznej;

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

11)  targowisk i hal targowych;

12) zieleni gminnej i zadrzewień;

13) cmentarzy gminnych;

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;

15)  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

16)  polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;

17)  wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18)  promocji gminy;

19)  współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.4));

20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

2. Ustawy określają, które zadania własne gminy mają charakter obowiązkowy.

3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadań własnych wymaga zapewnienia koniecznych środków finansowych na ich realizację w postaci zwiększenia dochodów własnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

Na stronach: http://funduszesoleckie.pl/ oraz http://www.funduszesoleckie.eu/  można znaleźć informacje na temat funduszu sołeckiego oraz ciekawe pomysły na jego realizację.

Liczba ludości
7271
Powierzchnia w KM2
1 54,54
Udokumentowana historia od roku
1426