close
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 Zadania gminnego programu

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:

- finansowanie działalności punktu konsultacyjnego dla osób z problemami uzależnień i przemocy w rodzinie w Ryczywole.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

- finansowanie działalności Placówki wsparcia dziennego - świetlicy środowiskowej w Ryczywole dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie oraz z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

- realizacja procedury „Niebieska Karta” przez GKRPA

- dofinansowanie półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin z problemem uzależnień

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gminy Piła przeznaczonej na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu naszej gminy

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych.

- dofinansowanie szkolnych programów profilaktycznych w szkołach: Szkole Podstawowej w Ryczywole, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ryczywole oraz w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach

- finansowanie programów i zajęć mających na celu kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec alkoholu, m.in. poprzez: promowanie zdrowego stylu życia, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w ramach programów profilaktycznych

- wspieranie edukacji rodziców i wychowawców w zakresie pomocy młodzieży w utrzymaniu abstynencji oraz kształtowaniu atmosfery społecznej, negującej nadmierne używanie alkoholu przez osoby pełnoletnie

- promowanie/wspieranie/dofinansowanie programów profilaktyki z elementami zajęć sportowych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących inne rozwiązanie wobec używania napojów alkoholowych

- finansowanie interdyscyplinarnych szkoleń na temat przemocy w rodzinie

- wspieranie kampanii i szkoleń na temat uzależnień i przemocy w rodzinie

- finansowanie/organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców handlujących alkoholem

- działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców i bezpieczeństwa w miejscach publicznych

- organizowanie szkoleń członków Komisji i osób aspirujących do pracy w tych strukturach


Gmina
Liczba ludości
7271
Powierzchnia w KM2
1 54,54
Udokumentowana historia od roku
1426